Là khóa học thực chiến duy nhất tại Việt Nam về Total Rewards management, học viên được chuyển giao 13 công cụ để phân tích và triển khai hệ thống Tổng đãi ngộ thông qua hiện trạng dữ liệu tại bất kỳ mô hình công ty.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.